Een werkgever die de werknemer mondeling heeft verteld dat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst na het einde ervan niet zal worden verlengd, heeft niet voldaan aan zijn aanzegverplichting die hij sinds 1 januari 2015 heeft. Zelfs nu de werkneemster expliciet heeft erkend dat haar mondeling te kennen is gegeven dat haar contract niet wordt verlengd, geldt de mondelinge aanzegging niet.

Deze uitspraak van 5 juni jl. van de kantonrechter Rotterdam vindt u hier

Aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 moet een werknemer bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wat hem betreft wordt voortgezet of niet.

Schriftelijk

De werkgever in deze zaak heeft de nog een brief overgelegd waarin wel tijdig zou zijn aangezegd. De werknemer heeft echter ontkent dat zij die brief heeft ontvangen (erg waarschijnlijk is het ook niet dat de werkgever deze brief ooit aan haar heeft gestuurd). Nu de werkgever niet kan bewijzen dat hij die brief aan de werkneemster heeft verstuurd, gaat de rechter aan deze stelling van de werkgever voorbij.

Én bewijsbaar

Dat de aanzegging schriftelijk is gedaan is dus wettelijk verplicht, dat de werkgever kan bewijzen dat hij schriftelijk heeft aangezegd is minstens zo belangrijk. De werkgever kan de aanzegbrief bijvoorbeeld aan de werknemer overhandigen en hem laten tekenen voor de ontvangst ervan, de werkgever kan de brief aangetekend aan de werknemer versturen, maar het is ook toegestaan om de aanzegging per mail aan de werknemer te versturen en de werknemer hierop te laten reageren dat hij de brief heeft ontvangen.

Aanzegging bij voorbaat

In het wetsartikel over de aanzegging staat dat de aanzegging minimaal één maand voor het einde van het contract moet zijn gedaan. Een maximum termijn wordt niet genoemd. Het opnemen van de aanzegging in de arbeidsovereenkomst is daarom niet tegen de regels. Tijdens de behandeling van de Wet werk en zekerheid heeft de minister laten weten dat een aanzegging bij voorbaat in principe is toegestaan. De kantonrechter Utrecht heeft op 13 mei 2015 geoordeeld – in een zaak waarin de aanzegverplichting in de geldende cao was geregeld – dat het aanzeggen in de arbeidsovereenkomst is toegestaan. Deze uitspraak vindt u hier.

De aanzegvergoeding

Bij niet naleving van de aanzegverplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand. Bij niet-tijdige nakoming geldt een vergoeding naar rato.

Binnen 2 maanden aanspraak maken

Om aanspraak te kunnen maken op de aanzegvergoeding zal de werknemer dat binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst waarvoor niet (tijdig) is aangezegd aan zijn  werkgever moeten laten weten.

Voor persoonlijk en deskundig advies over uw aanzegverplichtingen, kunt u uiteraard bij ons terecht.