Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van degene aan wie de VOG is afgegeven, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Justis

Justis is de screeningsautoriteit die zorgt voor de afgifte (of weigering) van een VOG. Justis geeft meer dan een half miljoen VOG’s per jaar af. Als blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan, dan geeft Justis de VOG Natuurlijke Personen (NP) af.
Justis screent op verzoek ook ondernemingen. Als blijkt dat de onderneming en alle werknemers met sleutelposities binnen deze onderneming, niet in aanraking zijn geweest met justitie dan geeft Justis een VOG RechtsPersonen (RP) af.
Als wel sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Wanneer is een VOG nodig?

Een VOG is nodig – en vaak ook verplicht – als de werknemer een functie gaat vervullen waarin hij werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.
Als het overleggen van een VOG niet verplicht is gesteld, dan kan een werkgever zelf bepalen of hij het voor bepaalde functies nodig vindt dat een (toekomstig) werknemer een VOG overlegt.

De VOG wordt flexibeler

Het is de bedoeling dat de VOG flexibeler wordt. Het moet bijvoorbeeld ook mogelijk worden om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het mogelijkheid om personeel periodiek of continue te screenen. Aan deze uitbreiding zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Het is aan de sector om te motiveren waarom een VOG gewenst is, of daarbij politiegegevens gebruikt moeten worden en of periodieke- of continue screening wenselijk is. De screening moet proportioneel zijn en aanvullend aan het integriteitsbeleid van een branche. Ook moet het voor de aanvrager altijd duidelijk zijn welke bronnen er worden geraadpleegd. Het afwijzen op basis van politiegegevens is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld voor functionarissen die in aanmerking komen voor bepaalde banen in het gevangeniswezen.

Voor persoonlijk en deskundig advies over de verklaring omtrent het gedrag en de verplichtingen en mogelijkheden daarvan, kunt u uiteraard bij ons terecht.