Vanaf 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht. De algemene regels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, maar veel van die regels zijn uitgewerkt in regelingen en besluiten. Waar vindt u die regelingen en besluiten en wat houden ze – kort gezegd – in?

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek vindt u de wettelijke regels over het einde van een arbeidsovereenkomst; wanneer en hoe kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd? Wat zijn de regels over opzegtermijnen en opzegverboden? En hoe en wanneer kan en mag een werkgever de kantonrechter vragen om een arbeidsovereenkomst te ontbinden?
De wettelijke regels over het einde van een arbeidsovereenkomst vindt u hier

De ontslagregeling

In de Ontslagregeling zijn de regels te vinden over beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Hierin staat uitgewerkt wat moet worden verstaan onder redelijke grond voor ontslag. Ook herplaatsing, de ontslagvolgorde, de wederindiensttredingsvoorwaarde, de gelijksteling payrollwerknemers met gewone werknemers bij de opdrachtgever en het bepalen of sprake is van een ‘kleine werkgever’ in het kader van de berekening van de transitievergoeding zijn in deze regeling te vinden.
De Ontslagregeling vindt u hier.

De regeling UWV ontslagprocedure

In de regeling UWV ontslagprocedure staat hoe de procedure in z’n werk gaat; wie wanneer wat moet indienen en met welke formulieren en hoe UWV met verschillende situaties om moet gaan.
De regeling UWV ontslagprocedure vindt u hier

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding

Deze regeling heeft tot doel dubbele betalingen te voorkomen; als werknemers bijvoorbeeld op grond van een Sociaal Plan aanspraak kunnen maken op een beëindigingsvergoeding, hebben zij dan ook nog recht op de transitievergoeding?
Het besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding vindt u hier.

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Op de transitievergoeding mogen – onder voorwaarden – twee soorten kosten in mindering worden gebracht: transitiekosten (maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid) en inzetbaarheidskosten (verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt).
Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding geeft de voorwaarden voor het verminderen van de transitievergoeding met door de werkgever gemaakte kosten.
Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding vindt u hier

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over het (nieuwe) ontslagrecht, kunt u uiteraard bij ons terecht.