Als een werkgever een deadline moet halen of als door ziekte van collega’s het werk niet is afgekomen, dan kan het voorkomen dat er je moet overwerken. Maar, ben je eigenlijk verplicht om over te werken? 

Overwerken: vragen staat vrij

Een werkgever kan een werknemer natuurlijk altijd vrágen om over te werken. Als jij het prima vindt, dan is er geen probleem. Soms lopen de belangen van de werkgever en de werknemer alleen uiteen. De werkgever vindt dat jij moet overwerken, terwijl jij van mening bent dat jij je vrije tijd niet hoeft op te offeren. Wat dan?

Is overwerken verplicht?

In de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of ander reglement of in de cao kan staan dat je verplicht bent om over te werken. Als dat zo is, dan gelden die regels.
Maar ook als daarover geen afspraken zijn gemaakt, kan een werknemer soms verplicht worden om over te werken. Of dat wel of niet zo is hangt af van de noodzaak tot overwerken én van jouw reden(en) om niet over te willen werken.

Noodzaak tot overwerken

Een werkgever kan zijn medewerkers niet zomaar verplichten om over te werken. Het moet noodzakelijk zijn om over te werken. Het is aan jouw werkgever om die noodzaak aan jou duidelijk te maken.

Waarom jij niet wil overwerken

Naast de noodzaak van de werkgever, zijn ook de redenen waarom de werknemer niet wil overwerken van belang. Het is aan jou om aan je werkgever duidelijk te maken waarom je niet over kan werken.

Belangenafweging

Het belang van de werkgever moet worden afgewogen tegen het belang van de werknemer. Zo moet de noodzaak om een bepaalde deadline te halen bijvoorbeeld worden afgewogen tegen de zorg die jij bijvoorbeeld hebt voor je kinderen.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat het maximaal aantal uren dat gewerkt mag worden. Daar moet wel rekening mee gehouden worden.
Een meerderjarige werknemer mag niet meer dan twaalf uur per dag, niet meer dan 60 uur per week én niet meer dan gemiddeld 48 uur per week in een periode van zestien aaneengesloten weken werken. Van deze regels mag alleen worden afgeweken als sprake is van een plotselinge (onvoorziene) situatie waarbij het risico bestaat op ernstig letsel aan personen of goederen.