Als je werknemer bent en je wordt ziek, dan heb je in principe recht op doorbetaling van je loon gedurende 104 weken (twee jaar). Als je een contract voor bepaalde tijd hebt, dan ligt dat anders. Je contract loopt dan af op het afgesproken moment. Als het contract niet wordt verlengd, dan houdt het loon tijdens ziekte op, ook als de werkgever dan nog geen 104 weken loon heeft doorbetaald. Vaak kan je in die gevallen wel aanspraak maken op een Ziektewetuitkering.

Welk loon krijg ik als ik ziek ben?

In de wet staat dat je bij ziekte recht hebt op doorbetaling van tenminste 70% van je loon en ook van je vakantiegeld, je (eventuele) dertiende maand en bijvoorbeeld van je ploegentoeslag.

Minimumbedrag

In het eerste ziektejaar geldt dat het loon tijdens ziekte niet lager mag zijn dan het minimumloon (als je parttime werkt geldt een evenredig deel hiervan). Als je bijvoorbeeld een maandloon hebt van 110% van het minimumloon, dan krijg je geen 70% daarvan, maar heb je recht op minstens 100% van het minimumloon. Tijdens het tweede ziektejaar geldt dit minimum niet meer.

Maximumbedrag

Voor het loon tijdens ziekte geldt niet alleen een minimumbedrag, maar ook een maximumbedrag. De werkgever is verplicht om 70% van het maximumdagloon te betalen, maar hoeft niet meer dan dat uit te betalen.

Andere afspraken

Tussen werkgevers en werknemers kunnen andere afspraken bestaan over het loon tijdens ziekte. Die afspraken zullen staan in je arbeidsovereenkomst, in het arbeidsvoorwaardenreglement van je werkgever of in de geldende cao.

Ziek met een oproepcontract

Als je een oproepcontract hebt en ziek wordt, dan betekent dat niet automatisch dat je je loon doorbetaald krijgt. Alleen als je al bent opgeroepen om te komen werken, dan heb je recht op loon over die uren. Of je wel of niet bent ‘opgeroepen om te komen werken’ wordt ruim uitgelegd. Als je bijvoorbeeld een rooster met je werkdagen en tijden toegestuurd hebt gekregen, dan geldt dat als oproep. Als de oproepperiode is afgelopen en ben je nog steeds ziek, dan heb je geen recht op loon meer. Als je ziek wordt buiten de oproepperiode, dan heb je helemaal geen recht op loon.

Vaste werkuren

Als je hebt afgesproken dat je een minimumaantal uren per week werkt, of werk je in de praktijk altijd (gedurende minimaal 3 maanden) een vast minimum aantal uren, dan betekent dat meestal dat je over deze uren gewoon recht hebt op doorbetaling van je loon tijdens jouw ziekte, of je voor deze uren bent opgeroepen of niet.

Loonsanctie UWV

Als je werkgever zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen, dan kan hij van het UWV een zogenoemde ‘loonsanctie’ opgelegd krijgen. Dat betekent dat de loondoorbetalingsplicht van je werkgever 104 weken met maximaal 52 weken verlengd kan worden.

Wachtdagen

In de meeste gevallen krijg je vanaf de eerste dag waarop je ziek bent je loon doorbetaald. Soms is dat niet het geval. In sommige arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen of cao’s staat dat de werkgever de eerste dag of de eerste twee dagen als wachtdag mag aanhouden. Dat betekent dat als je ziek bent, je werkgever loon in die eerste dag of eerste twee dagen niet hoeft door te betalen.

Als je meer wilt weten over loon tijdens ziekte, neem dan contact met ons op.