Per 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht. Dat betekent – onder meer – dat de toetsing van ontslagen die verband houden met bedrijfseconomische omstandigheden en ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid (exclusief) door UWV worden getoetst.

Toetsing niet nodig

De preventieve toetsing is niet verplicht:

  • bij ontslag tijdens de proeftijd;
  • bij ontslag op staande voet;
  • als de werknemer wordt ontslagen omdat hij de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of nadat die leeftijd is bereikt, terwijl het lopende arbeidscontract al voor die leeftijd is ingegaan;
  • bij ontslag van een bestuurder van een rechtspersoon;
  • bij ontslag van een werknemer die een geestelijk ambt bekleedt;
  • als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van zijn dienstverband;
  • als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Nadere regelgeving

In de regeling UWV ontslagprocedure is te vinden hoe UWV vanaf 1 juli 2015 om zal gaan met verzoeken om toestemming van werkgevers om het dienstverband van een werknemer (of de dienstverbanden van een aantal werknemers). In deze regeling staat onder meer dat het UWV een formulier beschikbaar zal stellen voor werkgevers voor de indiening van een verzoek om toestemming en voor werknemers om hun verweer te kunnen indienen.

Formulieren

UWV heeft de nieuwe aanvraagformulieren inmiddels op de site gepubliceerd. De formulieren kunnen geüpload worden via het werkgeversportaal:

 Verzoek om toestemming op of na 1 juli 2015

Deze formulieren kunnen werkgevers gebruiken voor ontslagaanvragen die op of na 1 juli 2015 worden ingediend. De formulieren kunnen worden gedownload. Dan kan de werkgever ze invullen en uploaden via het werkgeversportaal van UWV.

Zie ook:

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over de het nieuwe ontslagrecht, kunt u uiteraard bij ons terecht.