In het nieuwe ontslagrecht, dat sinds 1 juli 2015 van kracht is, staat een aparte bepaling voor het opzeggen van een dienstverband met een AOW-gerechtigde werknemer en/of met een werknemer die een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wat houdt die aparte bepaling in?

Ontslagregels gelden niet

Op grond van deze regeling kan een werkgever het dienstverband van een werknemer per de datum waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt – of, als voor hem een afwijkende pensioenleeftijd geldt, de leeftijd heeft bereikt waarop voor hem recht op pensioen ontstaat – opzeggen. Hij heeft daarvoor geen ‘redelijke grond’ nodig en hij hoeft ook niet te proberen hem te herplaatsen. De instemming van de werknemer is niet nodig en ook tussenkomst van het UWV of de kantonrechter kan achterwege blijven.

Ontslag na pensionering

Deze aparte bepaling geldt ook voor de opzegging van het dienstverband ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd – of, als voor hem een afwijkende pensioenleeftijd geldt, de leeftijd heeft bereikt waarop voor hem recht op pensioen ontstaat.

Pensioenontslagbeding

Als werkgever en werknemer afwijkende afspraken hebben gemaakt over de beëindiging van het dienstverband per of na de AOW-gerechtigde (of andere pensioen-)leeftijd, dan gelden de gemaakte afspraken. In veel arbeidsovereenkomst die voor 1 juli 2015 zijn aangegaan staat een zogenoemd ‘pensioenontslagbeding’. Daarin staat bijvoorbeeld dat het dienstverband van de werknemer van rechtswege eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd. Als een pensioenontslagbeding in een arbeidsovereenkomst (of arbeidsvoorwaardenreglement of cao) staat, dan geldt dat beding en dus niet de wettelijke regeling.

Arbeidsovereenkomsten die na het pensioen zijn aangegaan

Als een werknemer in dienst is getreden nàdat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan geldt de aparte regeling voor ontslag van pensioengerechtigde werknemers niet. In dat geval kan het dienstverband niet worden opgezegd op grond van deze regeling, maar gelden de ‘normale’ ontslagregels; er moet dus sprake zijn van een redelijke grond en de werkgever moet kijken of herplaatsing mogelijk is (mits dat in dat concrete geval van hem mag worden verwacht).

Voor persoonlijk en deskundig advies over het ontslagrecht in het algemeen en over ontslag van pensioengerechtigde werknemers in het bijzonder, kunt u uiteraard bij ons terecht.