Ook als partijen met elkaar afspreken dat zij een overeenkomst van opdracht met elkaar aangaan en geen arbeidsovereenkomst, dan kan de Belastingdienst daar anders over denken. Als de Belastingdienst vindt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan zal de werkgever loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

VAR wordt DBA

Het systeem van de VAR wordt gewijzigd. Het kabinet vond dat de VAR slechts een schijnzekerheid aan de opdrachtnemer bood over zijn fiscale status (wel of geen dienstbetrekking) en een vrijwel ongeclausuleerde vrijwaring aan de opdrachtgever. Het kabinet vindt dat niet wenselijk en heeft daarom voorgesteld om het systeem van de VAR aan te passen. Het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is daarom ingediend. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben inmiddels met het voorstel ingestemd. De wet treedt op 1 mei 2016 inwerking en per 1 mei 2017 moeten ondernemers zich ook echt aan de wet gaan houden.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De wet houdt – kort gezegd – in dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer samen verantwoordelijk zijn voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst toch een dienstverband constateert.

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten op haar site gepubliceerd (die vindt u hier). Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen deze contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken. Partijen mogen ook zelf een overeenkomst opstellen en die door de Belastingdienst laten beoordelen.

Geen loonheffingen

Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens de voorbeeldovereenkomst of volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, weten de opdrachtgever en de opdrachtnemer zeker dat geen loonheffingen ingehouden en betaald hoeven te worden. Daarom is het handig om hiervan gebruik te maken, maar het is niet verplicht.

Handreiking beoordelingskader overeenkomsten

De Belastingdienst heeft ook een Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA) gepubliceerd. In deze handreiking staan de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden.
De Handreiking DBA (deze vindt u hier) kunt u zelf dus ook gebruiken om te kunnen voorspellen of de afspraken die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar maken gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Stappenplan

De Handreiking DBA bevat vier ‘stappen’ van beoordeling. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen van wet en jurisprudentie. Daarbij vormen de elementen ‘gezag’, ‘persoonlijke arbeid’ en ‘loon’ de rode draad. In de bijlagen bij de Handreiking DBA zijn enkele schema’s opgenomen (‘gezagsverhouding’ en ‘persoonlijke arbeid’). Waar nodig bevat het stappenplan een verwijzing naar een bijlage met een overzicht van de fictieve dienstbetrekkingen. De Belastingdienst merkt wel op dat in concrete situaties een nadere verdieping nodig kan zijn aan de hand van de relevante rechtsbronnen, zoals wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

Voor persoonlijk en deskundig advies over overeenkomsten van opdracht in het algemeen en over de (gevolgen van) de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in het bijzonder, kunt u uiteraard bij ons terecht.