In veel arbeidsovereenkomsten staat een pensioenontslagbeding; dat is een artikel waar in staat dat het dienstverband (in elk geval) van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is (nu nog) nodig omdat een dienstverband op dit moment niet automatisch eindigt als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar daar komt verandering in.

Wet werk en zekerheid

Met de wijzigingen die onder invloed van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 hun intreden doen, zal (onder meer) worden bepaald dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de AOW- gerechtigde leeftijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wat betekent dat?

Dat betekent dat de werkgever die niets heeft geregeld het dienstverband tegen of na het pensioen van de werknemer zondermeer mag opzeggen. Als de werkgever wèl iets heeft geregeld (een pensioenontslagbeding in zijn arbeidsovereenkomst heeft staan), dan geldt dat. Het zou zo maar zo kunnen zijn dat de bepaling die in de arbeidsovereenkomst staat minder gunstig is dan de wettelijke regeling die per 1 juli 2015 geldt.

Vooral bij voortzetting

In veel pensioenontslagbedingen staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd. Daar is op zichzelf niet zoveel mis mee, maar als de werkgever en de werknemer besluiten om het dienstverband na de pensioenleeftijd voort te zetten, dan is het de vraag of de arbeidsovereenkomst zondermeer kan worden opgezegd. Partijen zijn immers afgeweken van de wettelijke bepaling, dus die geldt wellicht ook niet meer voor opzegging van het dienstverband na de pensioenleeftijd. Als dat zo is, dan gelden de gewone ontslagregels en kan beëindiging nog best lastig worden.

Geen transitievergoeding

Hoewel kantonrechters in het verleden vaak hebben geworsteld met de vraag of een werknemer die na zijn AOW-leeftijd heeft doorgewerkt nu wel – of geen recht heeft op een ontslagvergoeding, is de nieuwe transitievergoeding daar duidelijk over; de werkgever is geen transitievergoeding als het dienstverband wordt beëindigd (of niet wordt voortgezet) vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of ná het bereiken van de AOW-leeftijd.

Voor meer informatie en persoonlijk advies over de invloed van de Wet Werk en Zekerheid op de door u gebruikte arbeidsovereenkomsten, kunt u uiteraard bij ons terecht.