De Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak monitort de uitspraken van kantonrechters in arbeidszaken sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid. De voorzitter van deze groep, kantonrechter Wetzels heeft de indruk dat meer ontslagverzoeken van werkgevers worden afgewezen.

Wet Werk en Zekerheid (de WWZ)

De doelstelling van de Wet Werk en Zekerheid was – onder meer – vereenvoudiging van het ontslagrecht, waaronder vervanging van de ontslagvergoeding door een transitievergoeding, waar werknemers na 2 jaar (vast of tijdelijk) dienstverband recht op hebben.

De Raad voor de rechtspraak adviseerde positief

De Raad voor de rechtspraak adviseerde destijds positief over de wetswijziging, maar plaatste ook kritische kanttekeningen. De Raad vond het vergoedingensysteem dat werd ingevoerd zo verfijnd, dat de ontslagprocedure daardoor juist ingewikkelder dreigde te worden. Daarnaast plaatste de Raad vraagtekens bij de gebondenheid van kantonrechters aan een ‘waslijst van criteria’ voordat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden overgegaan.

Meer ontbindingsverzoeken afgewezen

De voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, kantonrechter Wetzels, benadrukt dat de wet nog te kort van kracht is om al een duidelijk beeld te kunnen geven, maar zijn persoonlijke indruk is wel dat het nieuwe ontslagrecht heeft geleid tot meer afwijzingen van ontbindingsverzoeken. Wetzels vindt dat geen positieve ontwikkeling.

Toekennen van hogere vergoeding bij minder goede ontslagreden kan niet meer
Onder de oude wet kon de rechter een hogere vergoeding toekennen als de werkgever op een bepaald front tekort was geschoten. Daarmee kon hij onderlinge geschillen rechttrekken, om een billijke oplossing te bereiken. De Wwz biedt een kantonrechter wat dat betreft veel minder vrijheid om maatwerk te leveren. Een hogere vergoeding mag alleen bij ‘ernstig verwijtbaar handelen’ van de werkgever en daarvan kan – aldus de regering – slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zijn.

Workshop Dossieropbouw & Ontslag 

Volg nu de workshop Dossieropbouw & Ontslag om uw kansen bij onderhandelingen en in de rechtszaal te vergroten.

Praktijkvoorbeelden:

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 februari 2016 – Het hof is het eens met de kantonrechter dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van hem niet langer in redelijkheid kan worden gevergd dat hij het dienstverband met deze werknemer voortzet.
Deze uitspraak vindt u hier.

Kantonrechter Groningen, 22 februari 2016 – De kantonrechter wijst de door de werkgever verzochte ontbinding op grond van verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsrelatie af omdat hij ontslag disproportioneel vindt.
Deze  uitspraak vindt u hier.

Kantonrechter Utrecht, 5 februari 2016 – De werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een onherstelbaar verstoorde verhouding. De kantonrechter wijst het verzoek af omdat de werkgever eerst door een verbetertraject met specifieke begeleiding moet proberen om de verhouding te herstellen.
Deze uitspraak vindt u hier.

Kantonrechter Haarlem, 3 februari 2016 – De werknemer verschijnt onder invloed van alcohol op het werk. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen van de werknemer. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af. Werknemer krijgt een laatste kans.
Deze uitspraak vindt u hier.

Kantonrechter Almere, 1 februari 2016 – Als de werknemer eerst handtastelijk is tegen een collega werkneemster en naar aanleiding daarvan wordt gewaarschuwd en zich vervolgens onheus uitlaat tegenover zijn werkgever, verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer en op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter wijst het verzoek af omdat de werknemer gedurende 10 jaar goed heeft gefunctioneerd, de werkgever geen pogingen heeft ondernomen om tot verbetering van de situatie te komen en de werkgever bovendien niet heeft geprobeerd om de werknemer binnen de onderneming te herplaatsen. Werknemer blijft dus in dienst.

Advies van HetArbeidsrechtkantoor

De criteria voor ontslag zijn sinds 1 juli 2015 vrij dwingend aan de kantonrechters opgelegd. Als niet aan alle criteria is voldaan, dan is de opdracht aan de kantonrechters om een ontbindingsverzoek af te wijzen. Wij adviseren werkgevers dan ook om – ingeval van een voorgenomen ontslag – vóórafgaand aan de beslissing om een ontbindingsverzoek in te dienen, het ontslag aan deze criteria te (laten) toetsen. Dat kan een nederlaag in de rechtszaal voorkomen.

Voor persoonlijk en deskundig advies op maat over uw kansen in de rechtszaal, kunt u uiteraard bij ons terecht.