De kantonrechtersformule verdwijnt per 1 juli 2015. In plaats daarvan zullen vanaf die datum alle werknemers die tenminste twee jaar of langer bij een werkgever hebben gewerkt en wiens werkgever het dienstverband door opzegging, ontbinding of door niet voortzetting van een tijdelijk contract, tot een einde brengt, aanspraak krijgen op een transitievergoeding.

Berekening

De berekening van de transitievergoeding is als volgt:

  • Werknemers krijgen de eerste 10 jaar van hun dienstverband per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.
  • Vanaf het tiende dienstjaar krijgen zij een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.

Zie ook: De transitievergoeding verder uitgewerkt

Van welk ‘maandsalaris’ moet worden uitgegaan?

De basis van de transitievergoeding vormt het loon. Dit wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Dit betreft het voor de betreffende werknemer op dat moment geldende bruto uurloon.

Arbeidsduur staat niet vast

Als de arbeidsduur niet vaststaat, wat bijvoorbeeld bij een oproepcontract of min/max contract veelal het geval is, of er sprake is van een wisselende arbeidsduur, dan wordt het loon berekend over het gemiddelde in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

Stukloon/provisie

Als er sprake is van stukloon of provisie wordt het stukloon of de provisie die aan werknemer verschuldigd was in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door twaalf, eveneens tot het loon gerekend.

Vakantiebijslag en eindejaarsuitkering

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt het loon vervolgens vermeerderd met 1/12 deel van de vakantiebijslag en eindejaarsuitkering waarop de werknemer jaarlijks aanspraak heeft.

Andere vaste- en/of variabele looncomponenten

Als naast de vakantiebijslag en de eindejaarsuitkering sprake is van andere vaste looncomponenten of variabele looncomponenten (zoals ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, variabele eindejaarsuitkeringen ed.), worden ook deze looncomponenten meegerekend, mits zij overeengekomen zijn.  Daarbij geldt als uitgangspunt dat bij vaste looncomponenten moet worden bekeken hoe hoog het bedrag is dat de werknemer in de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen en dit moet vervolgens worden gedeeld door twaalf.
Voor de vraag of deze looncomponenten meetellen is niet bepalend of een looncomponent structureel is toegekend of niet. Bepalend is of het een overeengekomen looncomponent betreft.

Prestatieafhankelijke looncomponenten

Ten aanzien van variabele looncomponenten die afhankelijk zijn van het resultaat van de onderneming of de prestaties van de werknemer of een combinatie daarvan  (een winstuitkering of een bonus), geldt dat deze vaak bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog niet vast staan. Daarom moet ten aanzien daarvan worden bekeken hoeveel de werknemer in de daaraan voorafgaande drie kalenderjaren aan dergelijke componenten heeft ontvangen. Het gemiddelde hiervan moet worden meegeteld voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

 

Voor meer informatie en persoonlijk advies over (de berekening van) de transitievergoeding, kunt u uiteraard bij ons terecht.