Een werknemer bouwt iedere salarisronde vakantiegeld op. Het vakantiegeld – ook wel vakantietoeslag genoemd – is minimaal 8% van het brutoloon. Soms betalen werkgevers een hoger percentage uit. De meeste bedrijven betalen de vakantietoeslag bij de salarisronde in mei of juni uit.

Recht op vakantiegeld

Een werkgever is verplicht om zijn werknemers vakantiegeld te betalen. Dat staat in de wet. Als uw werkgever weigert om te betalen, dan kun je de werkgever daar dus op aanspreken. Als dat geen effect heeft, dan is het verstandig om de werkgever een (aangetekende brief) te sturen met – bijvoorbeeld – de volgende inhoud:

“Wij hebben afgesproken dat u mij ieder jaar in de maand mei het door mij opgebouwde vakantiegeld, ad 8% over mijn brutoloon, aan mij uitbetaalt. Tot op heden heb ik nog niets mogen ontvangen. Ik verzoek – en zo nodig sommeer ik u – om mijn vakantiegeld binnen vijf werkdagen na heden aan mij overgemaakt te hebben”

Als hij naar aanleiding van jouw brief nog steeds niet betaalt, dan kun je de rechter vragen om jouw werkgever tot betalen te dwingen.

8% over het brutoloon

De vakantietoeslag wordt berekend over het brutoloon. Als je in enige maand een lager brutoloon ontvangt, bijvoorbeeld omdat je tijdens ziekte slechts 70% van uw loon uitbetaald krijgt of omdat u (onbetaald) ouderschapsverlof heeft opgenomen, dan wordt de vakantietoeslag die maand over het lagere brutoloon berekend. De uitbetaling geschiedt netto (onder aftrek van loonbelasting en premies).

Over (on)kostenvergoedingen wordt geen vakantietoeslag opgebouwd, ook niet over overwerkvergoedingen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Het kan zijn dat hierover in de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst andere afspraken staan.

Uitkering

Ook als  een uitkering heeft, ontvangt u – van het UWV – vakantietoeslag ad 8% over de bruto-uitkering. UWV betaalt dit uit in de maand mei.

Bij een ziektewetuitkering is dat anders: de vakantietoeslag wordt bij die uitkering maandelijks bij de uitbetaling van de uitkering voldaan.

Voor persoonlijk en deskundig advies over vakantiegeld en/of bij de invordering van je vakantiegeld, kun je uiteraard bij ons terecht.