Als je te ziek bent om te werken, dan moet je baas je ziekengeld betalen; hij betaalt je (een deel van je) loon gewoon door ook al heb je niet gewerkt. Soms mag je werkgever de eerste dag of eerste twee dagen van je ziekte als wachtdag aanhouden. En soms hoeft je werkgever niet je volledige loon aan je uit te betalen.

Ziekengeld

Als je ziek bent en een dienstverband hebt, dan moet je baas je wettelijk gezien 70% van je loon aan je uitbetalen

Minimum

Als 70% van je loon minder is dan het voor jou geldende minimum(jeugd)loon, dan moet je werkgever je in de eerste 52 weken van jouw ziekte minimaal dat minimumloon betalen. Daarna mag je werkgever terug naar 70% van je loon.

Maximum

Als je meer verdient dan het maximumdagloon (€ 4.433,74 bruto per maand), dan hoeft je werkgever geen 70% van je loon, maar mag hij 70% van het maximumdagloon aan je uitbetalen.

Andere regels

Veel werkgevers spreken met hun medewerkers af dat zij in het eerste ziektejaar geen 70%, maar 100% van je loon aan je doorbetalen en daarna pas teruggaan naar 70% van het loon. Ook staat vaak in cao’s een afwijkende regeling voor betaling van ziekengeld.

Wachtdagen

Je werkgever mag met je afspreken dat je bij ziekte de eerste dag of de eerste twee dagen geen recht hebt op ziekengeld. Dit heet wachtdagen. Soms staat ook in de cao die op jouw dienstverband van toepassing is dat je werkgever (een) wachtdag(en) mag aanhouden. Je werkgever mag maximaal de eerste twee dagen van jouw ziekte aangemerkt als wachtdagen. Maar als je binnen vier weken weer ziek wordt – ongeacht of dat om dezelfde reden is of niet – dan mogen de wachtdagen niet nogmaals worden toegepast.

Loonopschorting

Om te kunnen bepalen of je aanspraak kunt maken op ziekengeld, zal je werkgever moeten weten of je werkelijk ziek bent. De werkgever kan en mag daar zelf niets over zeggen, dat moet hij aan de arbodienst/arboarts overlaten. Als je weigert om je te houden aan de regels die je werkgever je oplegt om te kunnen beoordelen of je ziek bent of niet, zoals bijvoorbeeld het brengen van een bezoekje aan de arboarts, dan mag je werkgever jouw loonbetaling opschorten. Dat betekent dat hij je loon niet hoeft uit te betalen zolang hij niet kan laten beoordelen of je wel of niet ziek bent. Als je bij de arboarts bent geweest en hij oordeelt dat je inderdaad ziek bent, dan moet je werkgever alsnog je loon (vanaf de dag waarop je je hebt ziek gemeld) uitbetalen. Blijkt dat je niet ziek bent, dan heb je ook geen recht op ziekengeld.

loonstop

Als je ziek bent, dan wordt van je verwacht dat je er al het mogelijke aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te (kunnen) gaan. Re-integreren wordt dat genoemd. Als je je niet houdt aan deze re-integratieverplichtingen, dan mag je werkgever je – nadat hij je eerst heeft gewaarschuwd – loonbetaling stopzetten. Zodra je weer doet wat van je verwacht mag worden moet je werkgever je loon weer (vanaf die dag) gaan betalen.

Als je vragen hebt over ziekengeld, neem dan contact met ons op.